Pamahalaan pagdating ng mga amerikano

Tinawag silang mga pensionado dahil tinutustusan ng pamahalaan ang kanilang pag-aaral.

Sa panahon ng mga ninuno o bago ng kolonisasyon, isang barangay ay binuo ng mga taong galing sa iba't-ibang bahagi ng Timog-silangang Asya na dumating sa pook na iyon sa pamamagitan ng bangka. Sa panahon ng mga Espanyol o Kastila, ang mga iba't-ibang barangay ay pinagsamahan upang makabuo ng mga bayan at lungsod.

jyqwertyuiop[asdfghjlkxvcmb,m1489876598765984798aej987j8j798w7787hrfh498er Potang ina lang pramis ng mga Amerikano.

Nakakapunyeta lang sila kasi mababaho ang amoy nila lalo na kapag tumataas ng mga kamay.

Sa panahong ito itinatawag na rin ang mga barangay bilang barrio.

Ang pangalang barrio ay ibinalik sa barangay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978, at ito na ang ginagamit na salita.

Kabilang sa mga kasapi nito si Admiral Dewey at Heneral Otis.

Layunin ng Komisyon na alamin ang kalagayan ng kapuluan.

Itinalaga sa Maynila at mga lalawigan ang mga gurong ito na binansagang Thomasites.

Sa ilalim ng Batas bilang 74, itinatag ang Kagawaran ng Pampublikong Instruksiyon (Department of Public Instruction).

Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.

Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

You must have an account to comment. Please register or login here!